หาจุดคุ้มของ Bestlightgroup

ตารางตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าของ
ระหว่างโคมประหยัดพลังงานและโคมไฟแบบเดิมที่ใช้อยู่

Download ตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุน [MS Excel Format]

หมายเหตุ ข้อมูลการเปรียบเทียบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้ง่ายขึ้น ตัวเลขที่ระบุไว้ในข้อมูลนี้ อ่านเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลจริงของสินค้า