คงทน

บริษัทฯจึงมุ่งพัฒนา“โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน” เพื่อเป็นแนวทางการประหยัดพลังงานแสงสว่าง  โดยเริ่มเน้นเป้าหมายไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯจึงได้ออกแบบ “โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน” ขึ้นมาเพื่อการใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ที่ต้องการแสงสว่างมากๆและประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังช่วยลดภาระในการบำรุงรักษาระบบโคมไฟฟ้าส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพ ดีอยู่ตลอดเวลา